ZAPRASZAMY DO ŚWIETLIC ŚRODOWISKOWYCH

ZAPRASZAMY DO ŚWIETLIC ŚRODOWISKOWYCH

Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki informuje, iż świetlice środowiskowe w miejscowościach
Rudki, Nowa Słupia, Baszowice, Mirocice i Stara Słupia są otwarte, z zastosowaniem aktualnych
zasad sanitarnych.


Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na poniższe postanowienia:
 Na świetlicę uczęszczać mogą wyłącznie osoby zdrowe, bez objawów chorobowych,
sugerujących chorobę zakaźną.
 Dzieci są przyprowadzane i odbierane przez osoby zdrowe.
 Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji lub przejawiająca objawy
chorobowe (gorączka, kaszel, duszności, itp.) nie wolno przyprowadzać dziecka na świetlicę.


Przed przyprowadzaniem dzieci na świetlice prosimy o kontakt telefoniczny z GOKSiT pod numerem
41 317 76 04 w godzinach od 8:00 do 16:00.


DLA KOGO:
Projekt przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży, do 18 roku życia, zamieszkujących na terenie Gminy
Nowa Słupia, którzy są z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym. Oznacza to, że przyjmujemy
dzieci i młodzież:
 z niepełnosprawnościami,
 z rodzin korzystających z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa,
 przebywające w pieczy zastępczej oraz z rodzin przeżywających trudności w pełnieniu funkcji
opiekuńczo-wychowawczych,
 z rodzin potrzebujących wsparcia- korzystających ze świadczeń pomocy społecznej,
 z rodzin kwalifikujących się do objęcia wsparciem pomocy społecznej z powodów:
 ubóstwa,
 sieroctwa,
 bezrobocia,
 niepełnosprawności,
 przemocy, alkoholizmu, itp.,
 długotrwałej lub ciężkiej choroby,
 wielodzietności,
 bycia rodziną niepełną,
 zdarzenia losowego, sytuacji kryzysowej,
 klęski żywiołowej.
ZAPISY:
Aby zapisać dziecko na świetlice, niezbędne jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego.
Na podstawie formularza ocenimy, czy kandydat spełnia wymagania udziału w projekcie i
skontaktujemy się z rodzicami.
Formularze można wypełniać i składać w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki w
Rudkach jak również pobrać poniżej i dostarczyć do biura w GOKSiT w Rudkach.

INFORMACJE
Informacje można uzyskać:
 osobiście, w GOKSiT w Rudkach
 pocztą elektroniczną: gok@archiwum.dymarki.pl
 telefonicznie: 41 317 76 04

Świetlice prowadzone są w ramach projektu „Utworzenie świetlic środowiskowych w gminie Nowa
Słupia”, nr RPSW.09.02.01-26-0030/18-00. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w
ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Jest on realizowany w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego.

Skip to content