Kompendium

Kompendium opracowane w ramach grantu: „Rozwój świetlic środowiskowych w gminie Nowa Słupia – współpraca międzynarodowa.” nr MWSO-2-2019-84

Komponent ponadnarodowy został wdrożony na podstawie umowy zawartej przez Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki z Grupą Profesja Sp. z o.o, w ramach projektu „MIĘDZYNARODOWA WSPÓŁPRACA SIĘ OPŁACA  granty na komponent współpracy ponadnarodowej dla beneficjentów projektów standardowych realizowanych w zakresie celów tematycznych 8-11 współfinansowanych  z EFS w ramach PO WER lub RPO w perspektywie finansowej 2014-2020”

Skip to content