ROZEZNANIE RYNKU

Wykonanie i montaż luster 700×200 cm naściennych.

ROZEZNANIE SKIEROWANE WYŁĄCZNIE DO PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ: CENTRÓW INTEGRACJI SPOŁECZNEJ, KLUBÓW INTEGRACJI SPOŁECZNEJ, PRZEDSIĘBIORSTW SPOŁECZNYCH, SPÓŁDZIELNI INWALIDÓW I NIEWIDOMYCH, SPÓŁDZIELNI PRACY, SPÓŁDZIELNI SOCJALNYCH, SPÓŁEK NON-PROFIT, WTZ, ZAZ, ZAKŁADÓW PRACY CHRONIONEJ. OFERTY OD PODMIOTÓW SPOZA SEKTORA EKONOMII SPOŁECZNEJ BĘDĄ ODRZUCANE. 

Specyfikacja przedmiotu zamówienia:

  • Montaż połaci luster na ścianie poprzez klejenie,
  • Wymiar połaci: 200 cm wysokość, 700 cm szerokość,
  • Dopuszczamy dzielenie połaci na odcinki nie mniejsze niż 200×100 cm (nie więcej niż 7 odcinków łącznie),
  • Lustra montowane w odległości ok. 10 cm od podłogi, nad cokołem z płytek,
  • Lustra montowane bez odstępów (krawędź do krawędzi),
  • Miejsce wykonania zamówienia: Gmina Nowa Słupia, miejscowość Nowa Słupia, remiza OSP w Nowej Słupi.

Termin realizacji zamówienia: 31.10.2021

Miejsce i termin złożenia oferty:

  • Termin złożenia oferty: 11.10.2021, do godziny 15:00.
  • Ofertę należy złożyć w formie papierowej, opatrzoną podpisami i pieczęciami, w siedzibie zamawiającego (GOKSiT, ul. Stanisława Staszica 8, Rudki, 26-006 Nowa Słupia)

lub

  • Skan oferty podpisanej i opatrzonej pieczęciami należy przesłać na adres e-mail zamawiającego: gok@archiwum.dymarki.pl

Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim. Oferta powinna być przygotowana na załączonym wzorze oferty.

Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt „Utworzenie świetlic środowiskowych w gminie Nowa Słupia”, nr RPSW.09.02.01-26-0030/18-00, jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego

Załączniki: formularz zapytania wraz ze wzorem oferty. Pobierz tutaj:

Skip to content