ROZEZNANIE RYNKU – WYPOSAŻENIE MEBLOWE

ROZEZNANIE SKIEROWANE WYŁĄCZNIE DO PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ: CENTRÓW INTEGRACJI SPOŁECZNEJ, KLUBÓW INTEGRACJI SPOŁECZNEJ, PRZEDSIĘBIORSTW SPOŁECZNYCH, SPÓŁDZIELNI INWALIDÓW I NIEWIDOMYCH, SPÓŁDZIELNI PRACY, SPÓŁDZIELNI SOCJALNYCH, SPÓŁEK NON-PROFIT, WTZ, ZAZ, ZAKŁADÓW PRACY CHRONIONEJ.

OFERTY OD PODMIOTÓW SPOZA SEKTORA EKONOMII SPOŁECZNEJ BĘDĄ ODRZUCANE.

GOKSiT w Rudkach zaprasza do złożenia propozycji cenowych na wyposażenie meblowe. Szczegółowe zapotrzebowanie znajduje się w załączonym pliku rozeznanie.pdf.

Miejsce i termin złożenia oferty:

  • Termin złożenia oferty: 18.11.2019, do godziny 15:00.
  • Ofertę należy złożyć w formie papierowej, opatrzoną podpisami i pieczęciami, w siedzibie zamawiającego (GOKSiT, ul. Stanisława Staszica 8, Rudki, 26-006 Nowa Słupia)

lub

  • Skan oferty podpisanej i opatrzonej pieczęciami należy przesłać na adres e-mail zamawiającego: gok@archiwum.dymarki.pl

Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim. Oferta powinna być przygotowana na załączonym wzorze oferty:

Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt „Utworzenie świetlic środowiskowych w gminie Nowa Słupia”, nr RPSW.09.02.01-26-0030/18-00, jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego.

Skip to content