Regulamin

REGULAMIN 52. DYMARKI

 

 1. Dymarki odbywają się w dniach 11-12 sierpnia 2018r. na terenie Centrum Kulturowo-Archeologicznego w Nowej Słupi i wzdłuż ulicy Świętokrzyskiej włączając tzw. „tereny dymarkowskie” pod lasem:
 2. „Centrum Kulturowo-Archeologiczne” – pokaz archeologiczny wytopu żelaza, stanowiska rzemieślnicze w godz.: 10.00 – 19.00
 3. Scena „Pod Lasem” – występy estradowe – w godz.: 16.00 – 22.00
  c. stoiska handlowe i gastronomiczne wzdłuż ulicy Świętokrzyskiej w godz.:  10.00 – 22.00
 4. Scena Ludowa – V Świętokrzyski Festiwal Kultury Ludowej – plac przy ulicy Świętokrzyskiej w godz. 11.00- 16.00
 5. Na terenie Centrum Kulturowo- Archeologicznego obowiązuje regulamin obiektu.
 6. Dokumentem upoważniającym do przebywania na terenie imprezy jest:
 7. oryginalny bilet wstępu do nabycia za gotówkę w kasach biletowych w dzień imprezy:
 8. a) 15 zł – bilet normalny – osoby dorosłe
  b) 10 zł – bilet ulgowy – dzieci od  lat 7, młodzież szkolna, studenci, żołnierze służby czynnej osoby niepełnosprawne, emeryci i renciści
  c) 8 zł – mieszkańcy Gminy Nowa Słupia – za okazaniem dokumentu ze zdjęciem potwierdzającym zameldowanie na terenie gminy.
 9. d) Wejściówka przysługuje czynnym uczestnikom akcji oddawania krwi organizowanej przez Klub HDK nr 555 przy Stowarzyszeniu Aktywni i Zdrowi NOVUM wraz z dokumentem tożsamości.

Dokument upoważniający do ulgi należy okazać także na każdorazową prośbę służb porządkowych organizatora.

W przypadku braku dokumentu potwierdzającego prawo do ulgi, ulga ta nie przysługuje.
e) Dzieci do 7 lat wstęp bezpłatny.
f) Dzieci do lat 12 wpuszczane są tylko pod opieką i na odpowiedzialność dorosłych opiekunów.

 1. ZAPROSZENIE – ważne dla 2 osób przez dwa dni imprezy łącznie z dowodem tożsamości.
 2. IDENTYFIKATOR- wg wzorów Organizatora dla służby obsługi odpowiednio oznakowanej i umundurowanej.
 3. D. UPOWAŻNIENIA i IDENTYFIKATORY – wg wzorów Organizatora dla osób handlujących, dostawców i osób, których czas przebywania na terenie jest ograniczony.
 4. BILET WSTĘPU NALEŻY ZACHOWAĆ DO KONTROLI – W STANIE NIENARUSZONYM PRZEZ CAŁY OKRES PRZEBYWANIA NA IMPREZIE

Każdorazowe wyjście z terenu imprezy wymaga oznaczenia widocznej części ciała (ręka, noga) pieczątką przez pracownika ochrony.

 1. ZAKUPIONY BILET NIE PODLEGA ZWROTOWI!
 2. Bilet wstępu na Dymarki nie upoważnia do wejścia na teren Świętokrzyskiego Parku Narodowego.
 3. Osobami upoważnionymi z ramienia Organizatora do ustalania uprawnień zgromadzonych są: POLICJA, Służby Ochrony, Organizatorzy – zaopatrzeni w imienne identyfikatory.
 4. Osoby, które próbują wejść na teren imprezy bez ważnego biletu, lub przebywają bez ważnego biletu wstępu, zmuszone będą zakupić bilet lub opuścić teren imprezy.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do tego, co następuje:
 6. Odmówić wstępu posiadaczowi biletu w sytuacjach określonych w art. 20 Ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2009 Nr 62 poz. 504z późn. zmianami).
  b. Zażądać, aby posiadacz biletu opuścił teren imprezy i podjąć odpowiednie kroki, aby zarządzenie to zostało wykonane w przypadku naruszenia zasad niniejszego regulaminu.
  c. Odmówić wstępu na teren imprezy posiadaczowi biletu, u którego stwierdzono posiadanie alkoholu, broni, gazu, narzędzi ostrych, opakowań szklanych, środków odurzających oraz jakichkolwiek innych przedmiotów, które mogą stanowić zagrożenie.
  d. Odmówić wstępu lub wyprowadzić z terenu imprezy osoby będące pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, szczególnie w przypadku awanturowania się i zagrażającym bezpieczeństwu innych uczestników „Dymarek”
  e. Dokonać zmian w przebiegu imprezy z powodów nieprzewidzianych i nieuniknionych.
  f. Zmienić program pod względem artystycznym i czasowym bez uprzedniej konsultacji i rekompensaty.
  g. Zabronić użycia w trakcie koncertów aparatów fotograficznych, kamer lub innego sprzętu nagrywającego audio – video. Osoby, które będą używać w/w urządzeń rejestrujących będą usunięte z terenu imprezy. Wszelkie filmy, taśmy podlegają konfiskacie.
  h. Uniemożliwić wjazd na teren imprezy pojazdom niezwiązanym z organizacją imprezy, bez ważnych kart wjazdowych wydanych przez Organizatora.
  i. Zakaz ten dotyczy również samochodów przewożących osoby niepełnosprawne.
  j. Po godzinie 10.00 zakaz wjazdu na teren imprezy obowiązuje również osoby prowadzące działalność handlową, niezależnie od wykupionego stoiska.
 7. Zakaz ten nie dotyczy samochodów Organizatora, pojazdów artystów i służb ratowniczych.
 8. Kupujący bilet przyjmuje do wiadomości, że na imprezie przebywa na własne ryzyko  i odpowiedzialność. Posiadacz biletu zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania przepisów bhp i ppoż. oraz poleceń i zarządzeń służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo.
 9. Organizator nie bierze odpowiedzialności za sytuacje będące wynikiem nieprzestrzegania zawartych w regulaminie zasad oraz zarządzeń i poleceń służb porządkowych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek.
 10. Organizator nie bierze odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie imprezy.
 11. Posiadacz biletu przyjmuje do wiadomości, że ciągłe przebywanie w strefie dźwięków może spowodować uszkodzenie słuchu.
 12. Pełną odpowiedzialność za psy wprowadzane na teren imprezy ponosi właściciel. Zwierzę powinno być prowadzone na smyczy i mieć założony kaganiec, niezależnie od rasy psa.
 13. Służby powoływane są przez Organizatora do zabezpieczenia ładu i porządku, oraz zapewnienia bezpieczeństwa przebywających na imprezie osób, a w szczególności: zapobiegania aby na teren imprezy nie przedostały się osoby w sposób inny niż poprzez wyznaczone przez organizatora przejścia; uniemożliwienia wstępu na teren imprezy osobom, których wygląd i zachowanie wskazuje iż są pod wpływem alkoholu lub podobnie działającego środka; uniemożliwienia wstępu na teren imprezy osobom zachowującym się agresywnie, posiadającym przy sobie niebezpieczne przedmioty, bądź narzędzia; usuwania z terenu osób będących pod wpływem alkoholu, naruszających przepisy porządkowe; przekazywania osób, które dopuściły się przestępstw lub wykroczeń, bądź w inny sposób naruszyły prawo; zapewnienia przejezdności dróg dojazdowych i ewakuacyjnych dla służb ratowniczych; egzekwowania od uczestników imprez ogólnie obowiązujących przepisów BHP i ppoż..
 14. Na terenie imprezy obowiązuje całkowity zakaz agitacji politycznej, szczególnie związanej z wyborami.
 15. Złamanie zakazu agitacji, karane będzie karą pieniężną w wysokości 5.000,00 zł. Łamiący zakaz będzie zobligowany do zaprzestania agitacji i wpłacenia na rzecz organizatora „Dymarek” kwoty 5.000,00 zł, za każdorazowe złamanie zakazu.
 16. Biuro Handel dla osób prowadzących działalność handlową w trakcie imprezy zlokalizowane będzie w budynku Urzędu Gminy, ul. Świętokrzyska 18, tel. (41) 31-77-626.

 (w sobotę 11 sierpnia w godzinach 6.00 – 10.00)

19.Biuro Organizatora zlokalizowane w „Domu Opata” na ul. Świętokrzyskiej 53, tel. (41) 31 78 327

 1. Skargi i wnioski można wpisywać do książki „Skarg i zażaleń” zamieszczonej w biurze organizatora.
 2. Za prawidłową pracę Biura Organizatora odpowiada: Dyrektor CDGŚ- tel. 507 803 986

 Niniejszy Regulamin jest dostępny:

 • w Biurze Organizatora „Dom Opata”
 • w Biurze Handel – budynek Urzędu Gminy ul. Świętokrzyska 18
 • przy każdej kasie biletowej
 • przy wejściu na teren imprezy – brama główna
 • na stronie internetowej www.dymarki.pl

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się przepisy ustawy oraz kodeksu cywilnego.

POSTANOWIENIA DLA OSÓB PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ HANDLOWĄ znajdują się: w BIURZE HANDEL,  BIURZE ORGANIZATORA i na stronie www.dymarki.pl.

W dniach 11-12 sierpnia 2018r. informacje o Dymarkach można uzyskać dzwoniąc pod nr  (41) 31 78 327 – Biuro organizatora

Skip to content