Stoiska handlowe

REGULAMIN STOISK HANDLOWYCH
„52. DYMARKI”


POSTANOWIENIA DLA OSÓB PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ HANDLOWĄ

 1. Osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne zostaną dopuszczone do działalności handlowej na terenie imprezy pod warunkiem złożenia do dnia 13.07.2018
  a) pisemnej oferty (zgłoszenia), która zawierać będzie
  :

  • szczegółowy asortyment proponowany do sprzedaży;
  • niezbędną powierzchnię pod stoisko –długość w metrach bieżących (front stoiska)
   1. oświadczenia o ochronie danych osobowych

We własnym zakresie osoby prowadzące działalność handlową związaną z gastronomią powinny posiadać przy sobie opinie wydane przez właściwego sobie Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

 1. Dokumentem upoważniającym do handlu na terenie imprezy jest upoważnienie wydane w dniu imprezy przez Organizatora po uregulowaniu należności do dnia 31 lipca 2018r.na numer bankowy Organizatora – Centrum Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich w Nowej Słupi z siedzibą Rudkach, PKO BP SA I/o Kielce nr rachunku 20 1020 2629 0000 9302 0015 8824 z dopiskiem „za stoisko handlowe”.
 2. Opłata za stoisko handlowe w czasie trwania imprezy wynosi:

150 zł + VAT – za 1 metr bieżący za dwa dni (z możliwością podpięcia prądu)

100 zł + VAT – za 1 metr bieżący za dwa dni ( rękodzieło artystyczne – dla osób zrzeszonych w Związkach Artystów, Cechach Rzemiosł – ksero legitymacji lub zaświadczenie)

100 zł + VAT – za 1 metr bieżący za dwa dni w strefie poza terenem imprezy (część ulicy Świętokrzyskiej przed bramą główną imprezy) bez możliwości podpięcia prądu

Osobom, które dokonały rezerwacji przysyłając zgłoszenie, wpłaciły na konto Organizatora należną opłatę, a nie dojechały na miejsce imprezy z  różnych  przyczyn, organizator  nie zwraca wpłaconych środków;

 1. Nadesłanie regulaminu i karty zgłoszenia nie jest jednoznaczne z prawem do uczestnictwa w Dymarkach.

O przyjęciu zgłoszenia zostaną Państwo powiadomieni telefonicznie do dn. 18.07.2018r.

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa w Dymarkach bez podania przyczyny.
 2. Niedokonanie opłaty za stoisko handlowe w terminie wyznaczonym przez Organizatora jest jednoznaczne z rezygnacją z zarezerwowanego miejsca.
 3. Upoważnienia, wjazdówki i faktury VAT wydawane są w dzień imprezy w Biurze Handel, które mieści się przy ul. Świętokrzyskiej 18 (początek ulicy, na której odbywa się impreza) czynne w dniu: 11 sierpnia 2018 w godz. 600-1000,
 4. Osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne dopuszczone do działalności na terenie imprezy powinny zająć miejsce zgodnie z numerem i powierzchnią, określoną na dokumencie upoważniającym do handlu wydanym przez Organizatora; Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany lokalizacji stoiska z przyczyn organizacyjnych lub technicznych;
 5. Wjazd na teren imprezy od godziny 600 bezwzględnie do godz. 1000.Po tej godzinie samochody osób prowadzących działalność handlową na terenie Dymarek, nie będą Nie przysługuje im  również zwrot  należności za wykupione stoisko.
 6. Niedozwolone jest parkowanie samochodów na terenie imprezy.
 7. W przypadku rezygnacji ze stoiska w dniu imprezy przez osobę, która złożyła podanie, zgłoszenie, Organizator nie dokonuje zwrotu kosztów za stoisko i kosztów dojazdu na imprezę.
 8. Organizator zapewnia podpięcie do energii elektrycznej: 08.2018 od godz. 8.00 – do godz.24.00 w dniu 12.08.2018.
 9. Uczestnik korzystający z energii elektrycznej ma obowiązek korzystać z urządzeń atestowanych spełniających polskie normy
 10. Ze względu na warunki energetyczne prosimy o zaopatrzenie się w oświetlenie typu LED.
 11. Organizator nie odpowiada za braki w dostawach prądu, niezależnych od niego.
 12. W przypadku zrywania plomb z zamontowanych na słupach energetycznych skrzynek, karę finansową będzie ponosić osoba dokonująca szkody, lub w przypadku braku winnego wszyscy podłączeni do tej skrzynki.
 13. Uczestnik ma obowiązek zastosować się do wytycznych Organizatora dotyczących czystości i estetyki stoiska; Po zakończeniu działalności stoiska uczestnik jest zobowiązany do posprzątania odpadów w jego obrębie;
 14. Ewentualne reklamacje Uczestników powinny być niezwłocznie zgłaszane w formie pisemnej do Biura Organizatora (ul. Świętokrzyska 53).
 15. Niezgodność asortymentu z podanym w zgłoszeniu (punkt 7) upoważnia organizatora do usunięcia handlującego z terenu imprezy bez zwrotu poniesionych kosztów.
 16. Propozycje handlu na wyłączność (na terenie imprezy musi być usytuowane co najmniej dwa stoiska z danym asortymentem) prosimy zgłaszać do dnia 30 maja 2018r. Po ich rozpatrzeniu Organizator powiadomi o przyznaniu wyłączności do dnia 15 czerwca 2018r. Kwota za wyłączność jest opłatą dodatkową i nie obejmuje opłaty za wynajem powierzchni handlowej.
 17. Opłata za handel na wyłączność musi wpłynąć na konto Organizatora (podane w punkcie 2) do dnia 12 lipca 2018 .W przypadku rezygnacji z udziału w 52. Dymarkach kwota za wyłączność nie podlega zwrotowi.
 18. Godzinę na wyjazd samochodu z terenu imprezy wyznaczy kierownik ds. bezpieczeństwa, godzina musi być bezwzględnie przestrzegana (ok. godz. 21.00 po rozpoczęciu koncertu gwiazdy)

Informacje – tel. 697-077-604 (poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godz.10-14, w środy 13-16)

[su_button url=”http://archiwum.dymarki.pl/wp-content/uploads/2018/05/regulamin_stoiska_handlowe-karta.doc” target=”blank” background=”#FD6303″ size=”4″ icon=”icon: file-word-o”]Zgłoszenie na handel na dymarkach[/su_button]

 

Skip to content